Alle berichten van admin

Over admin

Vrijwilliger bij provincie Oost-Vlaanderen (Plazzo)

Laatste Notities

⬇︎ Notities met voorrang ⬇︎

============================================

opgelet,
ik ontving 15/04/2019 een verdachte e-mail met als onderwerp
Belangrijk: Uw energiefactuur is hierbij gecorrigeerd
en als zogezegde afzender “Klantenservice Energie“.
Deze mail zeker niet beantwoorden en ook niet op eender welke klikken.

Persoonlijk heb ik een kopij gestuurd naar  verdacht@safeonweb.be. zoals wordt gevraagd door  Het Centrum voor Cybersecurity (CCB) van de Belgische overheid.
(19ONL04152201)

============================================

✳️ ‼️ van Senoirnet.nl ontving ik de verwittiging dat dat WhatsApp-oplichters zich voordoen als familie en om er meer over te vernemen:

============================================

✳️ Momenteel zijn geen verdere noties met voorrang,
een fijne dag verder.
Leard
———-  TERUG home (ico – naar Intro

✳️   en om mijn recentste dashboard pagina te bekijken ⬇︎
———-  screenshot

 

A little wish for a Purr-fect Day (17afbQHN8111)

Pascale Peraïta – Samusocial

Alhoewel ik me ik mij normaal zomaar niet met politiek bemoei , maar ditmaal, als je spreekt van ‘den druppel’ die de emmer doet overlopen . . . dan is wat ik in juli in de krant las niet ‘den druppel‘ maar meer “den stinkende emmer die men leeggooit“, ja wadde!

Pascale Peraïta verscheen op 18/07/2017 voor de onderzoekscommissie Samusocial.” … Ik vermelde dit hier toen op mijn intro-pagina om het zeker niet meer te vergeten. Zulke feiten zijn een schande. Daarom laat ik de link nu nog altijd online.
=> en klik ik HIER nu en dan naar de Link van 18/07/2017 om het artikel te herlezen. En telkens ik het herlees sta ik nog steeds verstomd dat zoiets is kunnen gebeuren.

lees HIER verder

vrijzinnig humanisme?

Wat is vrijzinnig humanisme?

Vrijzinnigheid

is een term die een veelheid aan stellingen en overtuigingen bevat. Het is een levenshouding, een ingesteldheid die stoelt op enkele gemeenschappelijke principes. Deze principes worden door elk individu op een unieke manier ingevuld en beleefd. In de praktijk betekent dit dat vrijzinnigen vaak verschillende meningen hebben over actuele en morele problemen. Deze verscheidenheid stimuleert dialoog en wederzijdse aanvulling waardoor vrijzinnigheid steeds een boeiende en dynamische levenshouding blijft.
De veelheid van opvattingen en visies weerspiegelt de complexiteit van de mens en van zijn denken. De confrontatie van verschillende ideeën en visies leidt tot nieuw inzicht. Welke zijn de principes die de leidraad vormen van de vrijzinnige levenshouding? Vrijzinnigen huldigen het principe van het vrij onderzoek, verwerpen dogma’s en gezagsargumenten bij de opbouw van hun overtuigingen en erkennen geen ander moreel gezag dan de mens zelf. Het uiteindelijke streefdoel van de vrijzinnige gemeenschap is de scheiding van kerk en staat.

Vrij onderzoek

Vrij onderzoek betekent dat de mens, zonder zich te laten leiden door bijgeloof en vooroordelen, met zijn kritisch verstand de werkelijkheid probeert te begrijpen en te bestuderen. De enorme toename aan betrouwbare kennis van de laatste eeuwen is o.m. te danken aan het vrij onderzoek van wereld en natuur. Vrij onderzoek is een methode om tot betrouwbare kennis te komen.
Welke betekenis heeft dit abstracte principe voor de vrijzinnigen, die zich niet beroepshalve met wetenschappelijk onderzoek bezighouden? Vrij onderzoek wijst op een houding en een persoonlijke ingesteldheid van de ‘opbouwende twijfel’. Vrijzinnigen zijn bereid hun overtuigingen, mening en visie op de mens en wereld te toetsen aan de realiteit. Open discussie wordt niet uit de weg gegaan, persoonlijke overtuigingen en opvattingen kunnen worden herzien en ‘zekerheden’ kunnen opnieuw in vraag worden gesteld.

Geen dogma’s

Een dogma is een geopenbaarde waarheid, die deel uitmaakt van een geloofsleer. De vastomlijnde inhoud mag niet in vraag worden gesteld omdat zij een boodschap is van het opperwezen (God). Dogma’s zijn onverenigbaar met het principe van vrij onderzoek. Ze worden met grote stelligheid verworpen door vrijzinnigen. Vrijzinnigen verwerpen eveneens gezagsargumenten bij de opbouw van hun visie op mens en wereld. Dit betekent dat uitspraken kritisch worden beoordeeld op inhoud, en niet zondermeer worden aanvaard.

De mens als zingever

Voor vrijzinnigen vloeien de regels en normen van goed en kwaad voort uit de ervaring van de mens zelf in zijn streven naar een leefbare gemeenschap. Opvattingen over goed en kwaad zullen dus van cultuur tot cultuur verschillen en veranderen in tijd en plaats. Een bovennatuurlijke (goddelijke) oorsprong van regels van goed en kwaad wordt door vrijzinnigen niet aanvaard. De mens is zelf schepper én drager van zijn moraal. Vandaar dat vrijzinnigen bewust geen godsdienst belijden. Zij hangen geen enkel godsdienstig geloof aan, verwerpen elke moraal die steunt op openbaring en zij behoren tot geen enkele kerkgemeenschap. In deze context wordt de term ‘niet-confessioneel’ gehanteerd begrip verwijst naar een levensbeschouwelijke gemeenschap – in de brede zin van het woord – die tot geen enkele van de bestaande erediensten behoort, omdat ze elke godsreligie verwerpt

Bron : Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV) – deMens.nu .
(18DSB01218581)

Digitaal dashboard

Een Digitaal Dashboard geeft snel alle nodige informatie.

Mijn persoonlijk online Digitaal Dashboard is een platform met een scala van links naar reeds vooraf ontdekte informatie, alzo direct beschikbaar, zonder telkens opnieuw op diverse media te moeten speuren naar waar de wind vandaan komt.

Een website zou ik het dan ook niet noemen.

Bovendien kan de ontdekte info sowieso partieel worden gedeeld met Familie en vrienden. Leuk en nuttig toch?

=> Terug naar Intro

zomaar ‘n online dashboard

Hey beste bezoeker,
mijn dank dat u tussendoor even doorklikt naar Leard.be. Weet dat deze site voor 90% wordt bezocht  voor zijn Jazz Agenda, die wekelijks wordt bijgewerkt door Jean-Pierre ‘  Hebt u soms ook belangstelling in traditionele Jazz uit New Orleans klik dan nog snel even door naar –  Leard.be/Jazz – en wees welkom onder de Jazzy-fans.

Verder is deze “Leard.be” gewoon mijn persoonlijk online archief dashboard dat linkt naar een breed scala aan zelfgekozen content, een verzameling van inlichtingen, nuttige voorlichting,  betrouwbaar nagetrokken nieuws, bij te houden voorafgaande verwittigingen,  antwoorden op navragen,  navorsing, bewezen kennisgeving, onmiskenbare terechtwijzingen. In andere woorden een online memo.