Categorie archief: Algemeen

Hernieuwing lidgeld

Mail van secretaris@jazzcentrumvlaanderen.be

Hernieuwing lidgeld Jazz Centrum Vlaanderen

Naar jaarlijkse gewoonte doet het bestuur van JCV in de maand juli een oproep bij zijn leden om hun lidgeld te vernieuwen. Dit lidmaatschap is niet alleen een grote steun voor ons maar heeft voor jullie ook veel voordelen. Niet alleen ontvangen jullie regelmatig een elektronische nieuwsbrief waarin alle details over de eerstvolgende activiteiten meegedeeld worden maar bovendien krijgen jullie op alle activiteiten van JCV een gevoelige reductie, en zoals bij de JazzBATTAKLANG is dat zeker niet te verwaarlozen.

De 10 euro die we per jaar en per lid vragen zijn terugbetaald van zodra jullie naar een paar activiteiten van JCV komen.

De lidkaart blijft geldig voor een volledig seizoen van september tot juli. Als je nu betaalt blijft die geldig tot 31/7/19. De lidkaart zal ter beschikking liggen op het secretariaat en zal je bij je aanwezigheid op de eerstvolgende activiteit overhandigd worden.

Voor iedereen die in de loop van 2018 reeds zijn lidgeld hernieuwd heeft blijft zijn huidige lidkaart geldig tot 31/7/19.

Het juiste bedrag kan overgeschreven worden naar rekeningnummer BE60 0014 1612 9470 van Jazz Centrum Vlaanderen. Gelieve in de mededeling de naam (of namen) te vermelden voor wie het lidgeld betaald wordt, alsook de mededeling “Lidgeld JCV 2018-19”.

Nieuws NU

Welke onderwerpen zijn in het nieuws actueel en eventueel het opvolgen waard?

over dit actueel nieuws  meer info HIER.

 

Terug naar intro => TERUG home (ico

Tussendoor  een blik op de komende jazz envens:

SIU_insertJazzAgenda Start

SIU_insertJazzAgenda End

Pascale Peraïta – Samusocial

Alhoewel ik me ik mij meestal zomaar niet met politiek bemoei , maar ditmaal, als je spreekt van ‘den druppel’ die de emmer doet overlopen . . . dan is wat ik in juli in de krant las niet ‘den druppel‘ maar meer “den stinkende emmer die men leeggooit“, ja wadde!

Pascale Peraïta verscheen op 18/07/2017 voor de onderzoekscommissie Samusocial.” … Ik vermelde dit hier toen op mijn intro-pagina om het zeker niet meer te vergeten. Zulke feiten zijn een schande. Daarom laat ik de link nu nog altijd online.
=> en klik ik HIER nu en dan naar de Link van 18/07/2017 om het artikel te herlezen. En telkens ik het herlees sta ik nog steeds verstomd dat zoiets is kunnen gebeuren.

lees HIER verder

vrijzinnig humanisme?

Wat is vrijzinnig humanisme?

Vrijzinnigheid

is een term die een veelheid aan stellingen en overtuigingen bevat. Het is een levenshouding, een ingesteldheid die stoelt op enkele gemeenschappelijke principes. Deze principes worden door elk individu op een unieke manier ingevuld en beleefd. In de praktijk betekent dit dat vrijzinnigen vaak verschillende meningen hebben over actuele en morele problemen. Deze verscheidenheid stimuleert dialoog en wederzijdse aanvulling waardoor vrijzinnigheid steeds een boeiende en dynamische levenshouding blijft.
De veelheid van opvattingen en visies weerspiegelt de complexiteit van de mens en van zijn denken. De confrontatie van verschillende ideeën en visies leidt tot nieuw inzicht. Welke zijn de principes die de leidraad vormen van de vrijzinnige levenshouding? Vrijzinnigen huldigen het principe van het vrij onderzoek, verwerpen dogma’s en gezagsargumenten bij de opbouw van hun overtuigingen en erkennen geen ander moreel gezag dan de mens zelf. Het uiteindelijke streefdoel van de vrijzinnige gemeenschap is de scheiding van kerk en staat.

Vrij onderzoek

Vrij onderzoek betekent dat de mens, zonder zich te laten leiden door bijgeloof en vooroordelen, met zijn kritisch verstand de werkelijkheid probeert te begrijpen en te bestuderen. De enorme toename aan betrouwbare kennis van de laatste eeuwen is o.m. te danken aan het vrij onderzoek van wereld en natuur. Vrij onderzoek is een methode om tot betrouwbare kennis te komen.
Welke betekenis heeft dit abstracte principe voor de vrijzinnigen, die zich niet beroepshalve met wetenschappelijk onderzoek bezighouden? Vrij onderzoek wijst op een houding en een persoonlijke ingesteldheid van de ‘opbouwende twijfel’. Vrijzinnigen zijn bereid hun overtuigingen, mening en visie op de mens en wereld te toetsen aan de realiteit. Open discussie wordt niet uit de weg gegaan, persoonlijke overtuigingen en opvattingen kunnen worden herzien en ‘zekerheden’ kunnen opnieuw in vraag worden gesteld.

Geen dogma’s

Een dogma is een geopenbaarde waarheid, die deel uitmaakt van een geloofsleer. De vastomlijnde inhoud mag niet in vraag worden gesteld omdat zij een boodschap is van het opperwezen (God). Dogma’s zijn onverenigbaar met het principe van vrij onderzoek. Ze worden met grote stelligheid verworpen door vrijzinnigen. Vrijzinnigen verwerpen eveneens gezagsargumenten bij de opbouw van hun visie op mens en wereld. Dit betekent dat uitspraken kritisch worden beoordeeld op inhoud, en niet zondermeer worden aanvaard.

De mens als zingever

Voor vrijzinnigen vloeien de regels en normen van goed en kwaad voort uit de ervaring van de mens zelf in zijn streven naar een leefbare gemeenschap. Opvattingen over goed en kwaad zullen dus van cultuur tot cultuur verschillen en veranderen in tijd en plaats. Een bovennatuurlijke (goddelijke) oorsprong van regels van goed en kwaad wordt door vrijzinnigen niet aanvaard. De mens is zelf schepper én drager van zijn moraal. Vandaar dat vrijzinnigen bewust geen godsdienst belijden. Zij hangen geen enkel godsdienstig geloof aan, verwerpen elke moraal die steunt op openbaring en zij behoren tot geen enkele kerkgemeenschap. In deze context wordt de term ‘niet-confessioneel’ gehanteerd begrip verwijst naar een levensbeschouwelijke gemeenschap – in de brede zin van het woord – die tot geen enkele van de bestaande erediensten behoort, omdat ze elke godsreligie verwerpt

Bron : Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV) – deMens.nu .
(18DSB01218581)